top of page

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Všeobecné zmluvné podmienky platia pre fotografické expedície, fotografické workshopy a fotografické kurzy, ktorých usporiadateľom je Filip Hrebenda - Filip Hrebenda Photography, Litovelská 21, 050 01 Revúca, Slovenská republika, IČO: 52159906 (Ďalej ako “Usporiadateľ”)

 2. Usporiadateľ poskytuje služby (predáva účasť na fotografických workshopoch, fotografických expedíciách a fotografických kurzoch) na základe objednávky na internetovej stránke www.filiphrebenda.com

 3. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou objednávky fotografického workshopu, fotografickej expedície alebo fotografického kurzu uzavretej medzi Usporiadateľom a zákazníkom (objednávateľom poskytovaných služieb)

 

Časť I. – PREDMET ZMLUVY

 

Všeobecné zmluvné podmienky stanovujú práva a povinnosti zmluvných strán (Usporiadateľa a zákazníka) pri poskytnutí nasledovných služieb:

 1. fotografických workshopov

 2. fotografických expedícií

 3. fotografických kurzov

 

Časť II. – ÚČASTNÍCI ZMLUVY

 

Účastníkmi zmluvy sú:

a) Usporiadateľ - Filip Hrebenda - Filip Hrebenda Photography, Litovelská 21, 050 01 Revúca, Slovenská republika, IČO: 52159906 

b) zákazník - účastník fotografického workshopu, zákazník - účastník fotografickej expedície alebo zákazník - účastník fotografického kurzu (Ďalej iba “Zákazník”)

 

Časť III. – VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU A PREDMET ZMLUVY

 

 1. Na základe objednávky na internetovej stránke www.filiphrebenda.com vzniká zmluvný vzťah medzi Usporiadateľom a Zákazníkom

 2. Termín fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu, a jeho dĺžka je jasne uvedená v objednávke fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu.

 3. Ubytovanie, stravovanie a ďalšie služby, ktoré môžu byť spomenuté v objednávke na fotografický workshop / fotografickú expedíciu / fotografický kurz organizovaný Usporiadateľom nie sú súčasťou poskytovaných služieb zo strany Usporiadateľa

 

 

Časť IV. – PLATOBNÉ A CENOVÉ PODMIENKY

 

 1. Zákazník je povinný uhradiť celú cenu fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu

 2. Zákazník je povinný uhradiť cenu fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu v termíne, ktorý je stanovený v objednávke workshopu formou prevodu na bankový účet Usporiadateľa, ktorý je uvedený v objednávke.

 3. Výška ceny fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu, prípadnej zálohy zaň a prípadných zliav je stanovená v objednávke, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na základe písomnej komunikácie inak.

 4. Usporiadateľ (Filip Hrebenda - Filip Hrebenda Photography, Litovelská 21, 050 01 Revúca, Slovenská republika, IČO: 52159906) nie je platcom DPH.

 

Časť V. – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 

 1. Základné práva Zákazníka:

a) právo na poskytnutie dohodnutej, objednanej a zaplatenej služby,

b) právo na ochranu osobných údajov, ktoré sú súčasťou objednávky na fotografický workshop / fotografickú expedíciu / fotografický kurz

c) právo na informácie týkajúce sa fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu a všetkých objednaných a zaplatených služieb, ak tieto informácie nie sú zverejnené na internetovej stránke www.filiphrebenda.com. Usporiadateľ tieto informácie poskytne Zákazníkovi spravidla prostredníctvom e-mailovej alebo telefonickej komunikácie

d) právo na včasné oboznámenie so zmenami týkajúcich sa objednaných a zaplatených služieb prostredníctvom e-mailovej alebo telefonickej komunikácie

e) právo sprostredkovať účasť na fotografickom workshope / fotografickej expedícii / fotografickom kurze tretej osobe, v prípade, že táto tretia osoba spĺňa podmienky účasti na fotografickom workshope / fotografickej expedícii / fotografickom kurze. Zákazník je povinný o takomto sprostredkovaní informovať Usporiadateľa bezodkladne a písomne prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

 

2. Základné povinnosti Zákazníka:

a) poskytnúť Usporiadateľovi v objednávke na fotografický workshop / fotografickú expedíciu / fotografický kurz pravdivé údaje, ktoré sú potrebné pre správne poskytnutie objednanej a zaplatenej služby, vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov.

b) v prípade, že je Zákazníkom osoba mladšia ako 18 rokov a staršia ako 15 rokov, predložiť súhlas zákonných zástupcov s uzavretím zmluvy medzi Zákazníkom a Usporiadateľom.

c) dostaviť sa v stanovenom čase na miesto konania fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu, ktoré je uvedené v objednávke, ak sa miesto konania nestanoví inak prostredníctvom písomnej (e-mailovej) komunikácie,

d) riadiť sa pokynmi Usporiadateľa fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu, dodržiavať predpisy krajiny, v ktorej sa fotografický workshop / fotografická expedícia / fotografický kurz koná, dodržiavať program fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu, dodržiavať pravidlá ubytovateľov a dopravcov, ktorých služby zákazník využíva (tieto služby nie sú súčasťou Usporiadateľom ponúkaných služieb) a dodržiavať colné predpisy jednotlivých krajín, v ktorých sa fotografický workshop / fotografická expedícia / fotografický kurz koná. (Množstvo prepravovaných komodít ako je alkohol a pod.)

e) v prípade fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu, ktorý sa koná v zahraničí, mať pri sebe všetky potrebné doklady potrebné pre vstup do krajiny, kde sa fotografický workshop / fotografická expedícia / fotografický kurz koná, vrátane tranzitných krajín,

f) splniť očkovacie (prípadne testovacie a ďalšie zdravotné povinnosti vrátane lekárskych potvrdení), pred cestou do krajiny, v ktorej sa fotografický workshop / fotografická expedícia / fotografický kurz koná v prípade, že daná krajina takéto povinnosti vyžaduje, 

g) vyhýbať sa konaniu, ktoré by akýmkoľvek spôsobom porušovalo práva ostatných Zákazníkov, vrátanie konania, ktoré by ohrozovalo ich zdravie, život, alebo konaniu, ktoré by mohlo spôsobiť ostatným Zákazníkom poškodenie majetku

 

Časť VI. – POVINNOSTI A PRÁVA USPORIADATEĽA

 

1. Povinnosti a práva Usporiadateľa sa priamo vzťahujú k právam a povinnostiam Zákazníka (Na základe V. Časti).

2. Usporiadateľ  je povinný dostatočne a pravdivo informovať Zákazníka o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa zmluvnej služby, prípadne o zmene týchto skutočností dostatočne vopred.

3. Usporiadateľ nie je cestovnou kanceláriou ani cestovnou agentúrou, pretože neposkytuje služby príznačné pre cestovnú kanceláriu.

4. Súčasťou Usporiadateľom poskytnutých služieb nie je ubytovanie, doprava, poistenie, strava a ďalšie podobné služby príznačné pre služby cestovných kancelárií alebo cestovných agentúr. Tieto služby zároveň nie sú súčasťou ceny fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu.

5. Usporiadateľ poskytuje zákazníkovi iba službu v podobe vedenia fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu.

 

Časť VII. – ZRUŠENIE A ZMENY V OBJEDNANÝCH SLUŽBÁCH

 

 1. Zrušenie služby zo strany Usporiadateľa:

Usporiadateľ má právo zrušit fotografický workshop / fotografickú expedíciu / fotografický kurz:

 

 1. Ak nebude dosiahnutý minimálny počet Zákazníkov. Minimálny počet Zákazníkov je uvedený na informačnej webovej stránke www.filiphrebenda.com. Konanie workshopu je podmienené dosiahnutím vopred určeného minimálneho počtu Zákazníkov.

 2. Ak epidemiologická alebo iná mimoriadna situácia neumožní vstup do krajiny, kde sa fotografický workshop / fotografická expedícia / fotografický kurz má konať.

 3. V prípade zrušenia fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu zo strany Usporiadateľa je Usporiadateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Zákazníkovi prostredníctvom písomnej komunikácie (prostredníctvom e-mailu) alebo formou telefonickej komunikácie. Usporiadateľ je v takom prípade povinný informovať o tejto skutočnosti Zákazníka najneskôr 24 hodín pred začatím  fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu

 4. V prípade zrušenia fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu zo strany Usporiadateľa z dôvodov spomenutých v predošlých bodoch a v prípade ak Zákazník nijakým spôsobom neporušil svoje povinnosti, ku ktorým ho tieto Všeobecné zmluvné podmienky zaväzujú, má Zákazník právo požadovať účasť na inom podobnom fotografickom workshope / fotografickej expedícií / fotografickom kurze v prípade, že takýto fotografický workshop / fotografickú expedíciu / fotografický kurz môže Usporiadateľ Zákazníkovi ponúknuť. V takom prípade sa účasť na náhradnom termíne fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu potvrdí novou objednávkou zo strany Zákazníka. Ak je suma náhradného fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu rovnaká ako v prípade zrušenej služby, prípadná platba, ktorú za túto službu Zákazník uhradil sa prenesie na novú objednávku. Ak je suma náhradného fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu nižšia ako v prípade zrušenej služby, rozdiel v cene Usporiadateľ bezodkladne doplatí Zákazníkovi. Ak je suma náhradného fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu vyššia ako v prípade zrušenej služby, rozdiel v cene Zákazník bezodkladne doplatí Usporiadateľovi. Ak nedojde k uzavreniu novej objednávky zo strany Zákazníka, je Usporiadateľ  povinný bezodkladne (Najpozdejšie do 14 dní) vrátiť zákazníkovi celú cenu za službu, ktorú do tej doby Zákazník uhradil. Zákazníkovi v takom prípade nevzniká povinnosť platiť za zrušenie účasti na  fotografickom workshope / fotografickej expedícií / fotografickom kurze. Zákazníkovi v takýchto prípadoch zároveň nevzniká nárok na inú kompenzačnú náhradu mimo čiastky, ktorú za službu zrušenú Usporiadateľom vopred uhradil. 

 

2. Zrušenie objednanej služby zo strany Zákazníka:

Zákazník má právo odstúpiť od účasti na fotografickom workshope / fotografickej expedícií / fotografickom kurze pred jeho začatím:

 

a) bez udania dôvodu,

b) v prípade, že neuzavrie novú objednávku na základe časti VII ods. 1c) a 1d),

c) z dôvodu porušenia povinností Usporiadateľa, ku ktorým ho objednávka alebo tieto Všeobecné zmluvné podmienky zaväzujú

d) Zrušenie objednanej služby je Zákazník povinný bezodkladne oznámiť Usporiadateľovi písomnou (e-mail) alebo telefonickou formou.

 

Časť VIII – STORNO A POPLATKY S NÍM SPOJENÉ

 

1. Storno poplatky v prípade zrušenia fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu zo strany Usporiadateľa:

 

 1. Usporiadateľ vráti Zákazníkovi 100% finančních prostriedkov, ktoré Zákazník za zrušený fotografický workshop / fotografickú expedíciu / fotografický kurz vopred vyplatil na účet Usporiadateľa.

 2. b) V takom  prípade nemá Zákazník nárok na inú kompenzáciu zo strany Usporiadateľa okrem sumy, ktorú Zákazník  za službu zrušenú Usporiadateľom vopred vyplatil.

 

2. Storno poplatky v prípade zrušenia účasti na fotografickom workshope / fotografickej expedícii / fotografickom kurze zo strany Zákazníka:

 

 1. Zrušenie účasti na fotografickom workshope / fotografickej expedícii / fotografickom kurze 60 a viac dní pred začatím fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu vráti Usporiadateľ na účet Zákazníka plnú sumu (100%) vyplatených finančných prostriedkov, ktoré Zákazník vyplatil Usporiadateľovi v období pred zrušením účasti na fotografickom workshope / fotografickej expedícii / fotografickom kurze, ak to nie je v objednávke stanovené inak.

 2. Zrušenie účasti na fotografickom workshope / fotografickej expedícii / fotografickom kurze 21 až 59 dní pred začatím fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu vráti Usporiadateľ na účet Zákazníka polovicu (50%) vyplatených finančných prostriedkov, ktoré Zákazník vyplatil Usporiadateľovi v období pred zrušením účasti na fotografickom workshope / fotografickej expedícii / fotografickom kurze, ak to nie je v objednávke stanovené inak.

 3. Zrušenie účasti na fotografickom workshope / fotografickej expedícii / fotografickom kurze 0 až 20 dní pred začatím fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu alebo v prípade, že sa Zákazník na fotografický workshop / fotografickú expedíciu / fotografický kurz bez udania dôvodu nedostaví, vráti Usporiadateľ na účet Zákazníka 0% vyplatených finančných prostriedkov, ktoré Zákazník vyplatil Usporiadateľovi v období pred zrušením účasti na fotografickom workshope / fotografickej expedícii / fotografickom kurze, ak to nie je v objednávke stanovené inak.

 

 

Časť IX – REKLAMÁCIE

 

1. V prípade, že je služba poskytnutá Usporiadateľom závadná, vzniká zákazníkovi právo túto službu reklamovať. 

2. Zákazník je povinný upovedomiť Usporiadateľa o uplatnení nároku na reklamáciu bezodkladne po zistení vady poskytnutej služby ústne alebo písomne, aby mohla byť uskutočnená náprava v čo najkratšej dobe.

3. Usporiadateľ je povinný vydať zákazníkovi písomné potvrdenie o prijatí reklamácie.

4. Zákazník je povinný poskytnúť Usporiadateľovi dostatok informácií a skutočností, ktoré viedli k uplatneniu nároku na reklamáciu. Zároveň je Zákazník povinný s Usporiadateľom vo veci reklamácie dostatočne spolupracovať.

5. Na okolnosti, ktoré priamo nezávisia od činnosti alebo postupov Usporiadateľa sa právo na uplatnenie reklamácie nevzťahuje (Nepriaznivé počasie, iné neočakávané vplyvy, vyššia moc)

6. Za okolností, na základe ktorých Zákazník v plnej miere alebo čiastočne nevyužije službu, ktorú mu poskytne Usporiadateľ nevzniká zákazníkovi nárok na vrátenie sumy, ktorú uhradil ako cenu za službu. V takom prípade tiež nevzniká zákazníkovi nárok na uplatnenie reklamácie alebo na zľavu z ceny služby.

 

Časť X – POISTENIE

 

1. Keďže Usporiadateľ nie je cestovnou kanceláriou ani cestovnou agentúrou, súčasťou ponúkaných služieb nie je poistenie pre cesty do zahraničia, poistenie do horského terénu, poistenie majetku, poistenie úrazu, poistenie zodpovednosti a podobne.

2. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené správaním zákazníka, zodpovednosť za prípadné zranenia, smrť zákazníka alebo jednanie, ktoré nie je v súlade so zákonmi krajiny, v ktorej sa fotografický workshop / fotografická expedícia / fotografický kurz koná a to od začiatku až do konca fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu vrátane cesty naň.

3. V prípade udalostí zmienených v časti X ods. 2 Zákazníkovi ani nikomu ďalšiemu nevzniká nárok na kompenzáciu, odškodnenie alebo náhradu škody zo strany Usporiadateľa.

4. Zákazník si je plne vedomý skutočnosti, že v prípade nezajednania príslušného poistenia vo vlastnej réžii preberá plnú zodpovednosť za dôsledky svojho konania a prípadné zranenia počas fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu vrátane cesty naň.

5. Zákazník je oboznámený s náročnosťou fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu prostredníctvom informačnej webovej stránky www.filiphrebenda.com alebo prostredníctvom písomnej (e-mailovej) komunikácie s Usporiadateľom. 

6. Zákazník za svoju bezpečnosť po celý čas trvania workshopu zodpovedá v plnej miere sám. Fotografický workshop / fotografická expedícia / fotografický kurz môže prebiehať v ťažkom teréne v sťažených poveternostných podmienkach (silný vietor, dážď, sneh a podobne). S touto skutočnosťou je v dostatočnej miere vopred oboznámený Usporiadateľom.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Vyplnením údajov v objednávke fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu Zákazník prehlasuje, že sa s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami dobre oboznámil, že k nim nemá žiadne námietky, že im plne porozumel a bude ich v plnej miere rešpektovať.

 2. Vyplnením údajov v objednávke fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu Zákazník prehlasuje, že pred Usporiadateľom nezatajil Zákazníkovi známe prípadné zdravotné obmedzenia alebo problémy, ktoré by mohli ohroziť priebeh fotografického workshopu / fotografickej expedície / fotografického kurzu. V tako prípade je nutné túto skutočnosť prediskutovať s Usporiadateľom.

 3. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 01. 08. 2020. Týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami sa riadia povinnosti vzniknuté Usporiadateľovi a Zákazníkovi vzniknuté od dňa nadobudnutia ich účinnosti. 

bottom of page